ПДВ з імпортних товарів та постачання послуг нерезидентами

Опубликовано: 25.10.2018

Чи оподатковується ПДВ ввезення на митну територію України імпортних товарів чи надання послуг нерезидентами? Які особливості оподаткування таких товарів та послуг?

Нерезидент має намір продавати свої товари на території України, або підприємець хоче купувати певні імпортні товари. Чи потрібно оподатковувати ПДВ таккі операції? А якщо нерехидент надає певні послуги? Як у такому разі здійснюється оподаткування ПДВ? Про все це читайте далі.

 Матеріали за темою

Ввезення товарів на митну територію України

Операції платників податку з ввезення товарів на митну територію України є об 'єктом оподаткування ПДВ згідно з підпунктом “в” пункту 185.1  статті 185 Податкового кодексу.

До податкового кредиту, відповідно до підпункту “а” пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу відносяться суми податку, сплачені /нараховані/ у разі здійснення операцвй з придбання або виготовлення товарів, у тому числі у разі їх ввезення на митну територію України.

Виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів /послуг визначається податковий кредит звітного періоду. Він складається з сум податків нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Колексу, протягом такого звітного періоду у зв 'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг (п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу).

Незалежно від того чи почали такі товари використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового пкріоду здійснюється нарахування податкового кредиту.

Також нарахування податкового кредиту не залежить від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. У разі ввезення товарів на мттну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається митна декларація. Митна декларація  підтверджує сплату податку та оформлюється відповідно до вимог законодавства (п. 201.12 ст.201 Податеового кодексу).

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів відповідно до пунктк 198.2 статті 198 цього Кодексу датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов 'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 Кодексу. Датою виникнення податкових зобов 'язань, у разі ввезення товарів на митну територію України, згідно до пункту 187.8 цієї статті є дата подання митної декларації для митного оформлення.

У разі здійснення операцій із ввезення товарів до складу податкового кредиту включаються суми ПДВ, зазначені у митній декларації та сплачені платником податку.

Ввезення на територію України безоплатно отриманих товарів

Для товарів, що ввозяться в Україну базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість. Вона повинна бути не нижче митної вартості цих товарів, яка визначена відповідно до розділу III Митного кодексу  з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.

У разі безоплатного отримання товарів ПДВ, сплачений при розмитненні ввезених на митну територію України таких товарів, включається до складу податкового кредиту платника податку на підставі митної декларації, оформленої належним чином. Відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, яка визначається згідно до пункту 198.1 цієї статті.

Платник податку зобов 'язаний скласти зведену податкову накладну за товарами (послугами), необоротними активами (для товарів / послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., - у разі коли під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари (послуги), необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності платника податку. Зведену податкову накладну необхідно скласти не пізніше останнього дня звітного  (податкового) періоду та зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені зазначеним Кодексом для такої реєстрації.

Постачання послуг нерезидентом на митній території України

Надання послуг (пп. 14.1 185, п. 14.1 ст. 14 Податкового еодексу) -  це:

будь - яка операція, що не є постачанням товарів; інша операція з передачі права на об 'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи; надання інших майнових прав стосовно таких об 'єктів права інтелектуальної власності; надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Стаття 208 цього Кодексу встановлює правила оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг нерезидентом,  місцем постачання яких визначена митна територія України.

Датою виникнення податкових зобов 'язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України є: дата списання коштів з банковського рахунку платника податку в оплату послуг, або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом.  Все залежить від того яка з подій відбулася раніше.

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України  пунктом 190.2 статті 190 Податкового кодексу визначено, що базою оподаткування є  договірна (контрактна) вартість таких послуг,  з урахуванням податків та зборів.

Винятком є ПДВ, що  включається до ціни постачання відповідно до законодавства. На дату виникнення податкових зобов 'язань визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом НБУ. Коли від нерезидента отримали послуги без їх оплати, то база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.

У разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, які не зареєстровані як платники ПДВ, а місце постачання послуг розташовано на митній території України, відповідно до пункту 180.2 статті 180 ПК особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бюджету, є отримувч послуг.

Отримувач послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, які постачаються нерезидентом нараховує ПДВ за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначеною згідно з пунктом 190.2 статті 190 ПК (п. 208.2 ст 208 цього Кодексу).

Отримувач послуг - платник податку включає до складу податкових зобов 'язань декларації за відповідний звітний період суму нарахованого податку.

У порядку, визначеному статтею 201 зазначеного Кодексу, отримувач послуг від нерезидента -платник податку складає податкову накладну за такою операцією. У податковй накладній зазначається сума нарахованого ним податку за такою операцією.

Податкова накладна, яка складена та зареєстрована у ЄРПН отримувачем послуг від нерезидента є підставою для віднесення сум податку, що зазначені у такій податковій накладній до податкового кредиту у встановленому порядку.

Здійснення операцій з придбання у нерезидента послуг резидентом - неплатником ПДВ

Застосовуючи правила розділу V ПК, щодо сплати податку. отримувач послуг прирівнюється до платника податку (п.208.5 ст. 208 розділу V ПК).

Податковим агентом нерезидента в частині нарахування та сплати ПДВ до бюджету за проведеною операцією є особа, що отримує послуги від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України.

Отримувачі послуг, як зазначено пунктом 7 розділу і Порядку № 21, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами. які не зареєстровані як платники ПДВ на митній території України, які згідно до пункту 180.2 статті 180 ПК є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники ПДВ подають розрахунок податкових зобов'язань, послуг, нарахованих отримувачем (далі - Розрахунок).

Розрахунок, відповідно до пункту 8 розділу III та пункту 2 розділу VII Порядку № 21 належить до податкової звітності з ПДВ та подається до контролюючого органу особою, не зареєстрованою як платник ПДВ, за місцем її податкового обліку, відповідно до встановленого законодавством порядку сплати ПДВ.

До контролюючого органу Розрахунок подається тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому отримано такі послуги.

Якщо особою - резидентом, що перебуває на спрощеній системі оподаткування третьої групи зі сплатою єдиного податку за ставкою у розмірі 5%, наприклад, здійснюються операції з придбання у нерезидента послуг, місцем постачання яких є митна територія України, то у особи, отримувача послуг від нерезидента, виникає обов 'язок до нарахування і сплати ПДВ до бюджету та подання податкової звітності - Розрахунку.

Надання послуг нерезидентом резиденту за межами митної території України

Об'єктом оподаткування ПДВ, що визначено підпунктом “б” пункту 185.1 ПК є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до статті 186 зазначеного Кодексу.

Категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг, або від місця фактичного надання відповідних послуг, визначено пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 ПК.  Відповідно до пункту 186.4 цієї статті місцем постачання послуг є  місце реєстрації постачальника, крім операцій зазначених у пунктах 186.2 та 186.3 вищезазначеної статті.

Приклад. Підпункт “в” пункту 186.3 статті 186 ПК визначає, що при наданні консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, к тому числі з використанням комп'ютерних систем місцем постачання зазначених послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєтрований як суб'єкт господарювання, а у випадку відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.

Підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою ПДВ такі послуги, що надаються резиденту, визначені підпунктом “в” пункту 186.3 статті 186 ПК та місцем постачання яких є митна територія України.

Під об'єкт оподаткування ПДВ не підпадають операції з отримання послуг від нерезидента за умови, згідно статті 186 ПК, що місце постачання таких послуг розташовано за межами митної території України.  Такі операції обов 'язково повинні підтверджуватися відповідними первинними документами (акт виконання робіт, угола тощо).

Придбання товарів у нерезидента за межами митної території комісіонером - резидентом для постачання іншому нерезиденту

Обэ'ктом оподаткування ПДВ, згідно до пункту 185.1 статті 185 ПК, є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів місце постачання яких, розташовано на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України. Фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання є місцем постачання товарів (пп. “а” п. 186.1 ст. 186 ПК).

Об 'єкта оподаткування ПДВ не виникає у комісіонера - резидента, коли операції з придбання товарів у одного нерезидента і постачання товарів іншому нерезиденту здійснюються за межами митної території Украіни. На митну територію України самі товари фактично не ввозяться та не вивозяться за межі митної території.

Місцем постачання послуг, відповідно до пункту 186.4 статті 186 ПК, є місце реєстрації постачальника. Виключенням є операції, які зазначені у пунктах 186.2 та 186.3 цієї статті.

Оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою ПДВ підлягають послуги надані комісіонером -резидентом комітенту у межах договору комісії. Виходячи із комісійної винагороди, отриманої комісіонером, визначатиметься база оподаткування таких послуг.

rss